لیست تجهیزات و خدمات

آب دیونیزه ساز - کارخانه سازنده: شرکت زلالان شریف پارس - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

آب مقطر گیر دو بار تقطیر - کارخانه سازنده: دانشور شیمی کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اتوكلاو - کارخانه سازنده: Kavoosh کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

ارگوجامپ ErgoJump Test - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آزمون انعقاد ( Jar Test ) - کارخانه سازنده: Shimaz کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اسپاترینگ - کارخانه سازنده: - مسئول: علی سعیدی - آزمایشگاه پلاسما

اسپری پایرولیزیز - کارخانه سازنده: شرکت نانو ابتکار پایدار - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

اسپکترو فوتو متر - کارخانه سازنده: JENUS کشور چین - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis - کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis 2601 - کارخانه سازنده: Rayleigh کشور چین - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: UNICO کشور چین - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

اسپکتروفتومتر (طیف سنج ) Spectrophotometer - کارخانه سازنده: BACHARACH کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

اسپکتروفتومتر (طیف سنج مرئی فرابنفش ) Spectrophotometer - کارخانه سازنده: Unico آمریکا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

اسپکتروفتومتری UV-VIS - کارخانه سازنده: shimadzu - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

اسپکتروفتومتری UV-VIS - کارخانه سازنده: analytikjena کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

اسپکتروفوتومتر UV-Vis - کارخانه سازنده: پرکین المر کشور آمریکا - مسئول: مهدی میرزایی - آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

اسپکتروفوتومتر UV-Vis تک پرتوی - کارخانه سازنده: UNICO کشور آمریکا - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

اسپیرومتری (تنفس سنجی) - کارخانه سازنده: Cosmed کشور ایتالیا - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آسیاب برقی - کارخانه سازنده: Waring - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

آسیاب سیاره ای پرانرژی - کارخانه سازنده: شرکت امین کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آسیاب گلوله ای - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آسیاب گلوله ای سیاره ای(Planetary Ball Mill) - کارخانه سازنده: امین آسیا فناور پارس کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

آسیای دیسکی ( Roller Mill ) - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آسیای گلوله ای - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آسیای گلوله ای ( Ball Mill ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آسیای گلوله ای سیاره ای - کارخانه سازنده: امین آسیا فناور پارس کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آسیای میله ای ( Rod Mill ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

اسیلوسکوپ - کارخانه سازنده: IWATSU Electric کشور ژاپن - مسئول: جواد قالیبافان - آزمایشگاه آنتن و ماکروویو

الکتروفورز - کارخانه سازنده: پدیده نوژن پارس کشور ایران - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

الکترومغناطیس EM-34 - کارخانه سازنده: Geonics کانادا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

الکترومغناطیس فرکانس پایین (WADI) - کارخانه سازنده: ABEM کشور سوئد - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

آنالایزر صوت (Acoustic Analyzer & Data Acquisition) - کارخانه سازنده: SINUS کشور آلمان - مسئول: احمد دارابی - آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک و نویز ماشینهای الکتریکی

آنالیزور گاز TESTO350 - کارخانه سازنده: آلمان TESTO - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

آنتروپومتری - کارخانه سازنده: Harpenden کشور انگلیس - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن ( COD meter ) - کارخانه سازنده: Aqualytic کشور آلمان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اندازه گیری نقطه ذوب Branstead electerothermal - کارخانه سازنده: BI کشور انگلستان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

اندازه‌گیر pH - کارخانه سازنده: WTW-InoLab کشور آلمان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

انكوباتور - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

انکوباتور - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

انکوباتور یخچال دار - کارخانه سازنده: فن آزما گستر کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

انکوباتور یخچال دار ( Cool Incubator ) - کارخانه سازنده: JALTEB کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

انکوباتور70 درجه - کارخانه سازنده: پارس طب نوین کشور ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

آون - کارخانه سازنده: Aria Tab کشور ایران - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

آون - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آون - کارخانه سازنده: MEMMERT - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

آون - کارخانه سازنده: memert کشور آلمان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

آون - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

آون - کارخانه سازنده: فن آزما گستر کشور ایران - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

آون دمای بالا - کارخانه سازنده: MEMMERT کشور آلمان - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آون دیجیتالی - کارخانه سازنده: ایران خودساز کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

بد پروفایلر (Bed Profiler) - کارخانه سازنده: ساخت کشور ایران - مسئول: محمد علی مزینانیان - آزمایشگاه هیدرولیک ومکانیک سیالات

برش مستقیم تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ( Direct Shear ) - کارخانه سازنده: wykeham france کشور انگلستان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مکانیک خاک وکنترل مصالح

پاور واریابل 4 کیلووات امگا - کارخانه سازنده: امگا - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

پتانسیواستات - کارخانه سازنده: ساخت کشور هلند - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

پرس هیدرولیک 150 تن - کارخانه سازنده: ژاوآریا کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

پرش سارجنت Vertical Jump Test - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

پلاسمافوکوس(PF) - کارخانه سازنده: - مسئول: علی سعیدی - آزمایشگاه پلاسما

پمپ پریستالتیک Peristaltic Pump - کارخانه سازنده: - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

پمپ پریستالتیک ( Peristaltic Pump ) - کارخانه سازنده: Sina Lab Equipment کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

پمپ پریستالتیک SP 15-LCD - کارخانه سازنده: فرآیند پردیس سینا کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

پمپ پریستالتیک VP200-LCD - کارخانه سازنده: فرآیند پردیس سینا کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

پمپ تزریق سرنگی SP-500 - کارخانه سازنده: ژاپن - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

پمپ تزریق سرنگی سوییسی - کارخانه سازنده: Syringe pump, Lambda سوییس - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

پمپ خلا - کارخانه سازنده: VALUE کشور استرالیا - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

پمپ میکروگیر لانگر - کارخانه سازنده: LONGER - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

پودرکن دیسکی پنوماتیکی ( Pneumatic ring mill ) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

تحکیم یک بعدی تعیین پارامترهای تحکیمی خاک ( Consolidation ) - کارخانه سازنده: wykeham france کشور انگلستان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مکانیک خاک وکنترل مصالح

ترازوهای آزمایشگاهی با دقت بسیار بالا (0001/0 گرم) - کارخانه سازنده: OGAWA SEIKI Co کشور ژاپن - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

ترازوی دقیق - کارخانه سازنده: Radwag کشور لهستان - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

ترازوی دیجیتال - کارخانه سازنده: WTW- KERN and Sohn GmbH کشور آلمان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

ترازوی دیجیتال - کارخانه سازنده: Sartorious کشور آلمان - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

ترازوی دیجیتال با دقت 0.001 - کارخانه سازنده: Sartorius کشور آلمان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

تردمیل Woodway - کارخانه سازنده: Woodway کشور آلمان - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

ترمال سایکلر PCR - کارخانه سازنده: Takara کشور چین - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

ترمال سایکلر گرادیان PCR - کارخانه سازنده: Biorad کشور چین - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

تزریق در جریان پیوسته - کارخانه سازنده: - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

تعادل سنج ایستا - کارخانه سازنده: - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

تعادل سنج پویا - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

تعیین کشش سطحی به روش قطره آویزان و زاویه تماس ( IFT & Contact Angle ) - کارخانه سازنده: شرکت ازدیاد برداشت فارس کشور ایران - مسئول: محمد لطفی - آزمایشگاه سنگ و سیال

جت پلاسمایی(DBD) - کارخانه سازنده: شرکت دانش بنیان پرتونگار تجهیز امین - مسئول: علی سعیدی - آزمایشگاه پلاسما

جداکننده الکترواستاتیکی ( Electrostatic separator ) - کارخانه سازنده: ERIEZ کشور آمریکا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

جداکننده مغناطیسی شدت بالا (القائی) High intensity magnetic separator - کارخانه سازنده: ERIEZ کشور آمریکا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

جداکننده مغناطیسی شدت پایین (دیسکی) Low intensity magnetic separators - کارخانه سازنده: ERIEZ کشور آمریکا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

جذب اتمی - کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

جیگ ماشین دنور ( Mineral Jig ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

چکش اشمیت - کارخانه سازنده: - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

چگالی سنج (به روش ارشمیدس) Digital Arashmidos weigher - کارخانه سازنده: کشور ژاپن - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

حمام آب - کارخانه سازنده: behdad کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

حمام آب ( Circulation Thermostat ) - کارخانه سازنده: anton-paar کشور اتریش - مسئول: سید امیررضا وزیری - آزمایشگاه سیالات پیچیده

حمام آب (بن ماری) - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

حمام آب Waterbath - کارخانه سازنده: MEMMERT کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

حمام اولتراسونیک - کارخانه سازنده: BANDELIN کشور آلمان - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

حمام مافوق صوت - کارخانه سازنده: شرکت مهندسی پارس نهند - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

دستگاه اندازه گیری و نمایش و پردازش سیگنالهای PD بر اساس استاندارد IEC 270 - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر - آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دستگاه برش و تسطیح نمونه - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه آزمایش دوام وارفتگی - کارخانه سازنده: کشور انگلستان - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه اسپاترینگ 3 کاتده بهمراه تبخیر حرارتی - کارخانه سازنده: پوشش های نانو ساختار - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی

دستگاه اسپاترینگ رومیزی - کارخانه سازنده: پوشش های نانو ساختار - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی

دستگاه اسپکتروفتومتر پلاسما - کارخانه سازنده: Avantes - مسئول: علی سعیدی - آزمایشگاه پلاسما

دستگاه اسپکترومتر NT124 - کارخانه سازنده: نوین طیف پرتوگستر - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه آسیاب سیاره ای پر انرژی - کارخانه سازنده: نانو شات - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

دستگاه اشباع کننده مغزه ( Core Saturator Apparatus ) - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: محمد لطفی - آزمایشگاه سنگ و سیال

دستگاه اعمال بار ثابت Fix Load Machin - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه اعمال بار سه محوری واقعی - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه اعمال بار نقطه‌ای - کارخانه سازنده: کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه آنالیز کننده الکتروشیمیایی - کارخانه سازنده: شرکت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر بهپژوه - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

دستگاه اندازه گیری اثر هال - کارخانه سازنده: Ecopia کره جنوبی - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

دستگاه اندازه گیری الكترومغناطیسی به روش مگنتوتلوریک MTU 2000 - کارخانه سازنده: Phoenix کشور کانادا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه اندازه گیری کربن آلی TOC - کارخانه سازنده: analytikjena کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس دوفازی - کارخانه سازنده: Datis Energy - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی - کارخانه سازنده: کشور انگلستان - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی (Four Point Probe) - کارخانه سازنده: Jandel - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

دستگاه اندازه‌گیری سرعت موج التراسونیک - کارخانه سازنده: کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه پرس ایزواستاتیک سرد - کارخانه سازنده: شرکت دیاکو کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه پولیش و متالوگرافی - کارخانه سازنده: Metco کشور هند - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه ترکیب بدنی Body Composition - کارخانه سازنده: - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دستگاه ترکیب بدنی Body Composition - کارخانه سازنده: - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دستگاه تست خمش - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه تست سایش - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه تولید و اندازه گیری ایمپالس - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر - آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دستگاه تولید و اندازه گیری ولتاژ فشارقوی - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر - آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دستگاه تولید و اندازه گیری ولتاژ فشارقوی سیار - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر - آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دستگاه ثبت نتایج آتشباری - کارخانه سازنده: Instantel - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه جی پی اس 3 فرکانسه ایستگاهی - کارخانه سازنده: leica کشور سوئیس - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه دو سرعت 40 یارد 40 Yard - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دستگاه رادار نفوذی به زمین (GPR) - کارخانه سازنده: Radarteam کشور سوئد - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه ریخته گری نواری Tape Casting - کارخانه سازنده: شرکت دیاکو کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه ساخت کامپوزیت های لایه ای ورق پلیمر FML - کارخانه سازنده: شرکت دیاکو کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه سانتروفیوژ - کارخانه سازنده: Centurion کشور انگلستان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دستگاه سختی سنج یونیورسال - کارخانه سازنده: Pruftechnik کشور آلمان - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه سیستم اندازه گیری فشار موئینگی و مقاومت الکتریکی به روش صفحه متخلخل ( PCRI Cell ) - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: محمد لطفی - آزمایشگاه سنگ و سیال

دستگاه سیلاب زنی مغزه ( coreflood ) - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: محمد لطفی - آزمایشگاه سنگ و سیال

دستگاه صفحه فشاری (pressure plate extractor) - کارخانه سازنده: شرکت آذر خاک آب ارومیه کشور ایران - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک - کارخانه سازنده: شرکت فناوری خلا کهربا - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

دستگاه کدورت سنج Turbidity meter - کارخانه سازنده: Lavibond کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دستگاه گرانی سنج CG5 - کارخانه سازنده: Syntrex کشور کانادا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه لاشه بر سنگ (‍Cutting Saw) - کارخانه سازنده: Controls کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه لرزه نگار Summit II - کارخانه سازنده: DMT کشور آلمان - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه مغزه گیر - کارخانه سازنده: - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه مغناطیس سنج G-856 - کارخانه سازنده: ژئومتریکس (Radiometrics) کشور امریکا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه مغناطیس سنج و VLF مدل GSM-19T - کارخانه سازنده: GEM Systems کشور کانادا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه مقاومت فشاری سه محوری نیمه اتوماتیک و سلول هوک - کارخانه سازنده: کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه نورسنج شعله ای Flame Photometer - کارخانه سازنده: Clements کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دستگاه هیدروژن ساز - کارخانه سازنده: FDGP کشور فرانسه - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاههای ژئوالکتریک سری SAS 300,1000,4000 - کارخانه سازنده: ABEM كشور سوئد - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دوچرخه ی کارسنج آستراند - کارخانه سازنده: Monark کشور سوئد - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دوچرخه ی کارسنج بی هوازی بالاتنه - کارخانه سازنده: Monark کشور سوئد - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دوچرخه ی کارسنج هوازی بالاتنه Monark - کارخانه سازنده: Monark کشور سوئد - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دوچرخه ی وینگیت - کارخانه سازنده: Monark کشور سوئد - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دوربین حرارتی NEC-AVIO-R300SR-HD - کارخانه سازنده: NEC ژاپن - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دوربین دیجیتالی تجزیه و تحلیل حرکات Motion Analysis - کارخانه سازنده: - مسئول: عادل دنیایی - آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

دوربین عکس برداری پرسرعت 4500 فریم بر ثانیه ( High Speed Camera ) - کارخانه سازنده: PCO کشور آلمان - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دوربین میکروسکوپ Dolomite - کارخانه سازنده: Dolomite Micro. - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دوربین/میکروسکوپ عکس برداری پرسرعت Dolomite - کارخانه سازنده: Dolomite - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

رفکتومتر refractometer illuminator - کارخانه سازنده: ATAGO کشور ژاپن - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

روتاری rotary evaporator - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

ریزشبکه برق هوشمند مجهز به تولید خورشیدی و ذخیره¬ساز - کارخانه سازنده: شرکت الکتروپدیده آلفا کشور ایران - مسئول: مرتضی رحیمیان - آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

رئومتر ( Modular Compact Rheometer ) - کارخانه سازنده: anton-paar کشور اتریش - مسئول: سید امیررضا وزیری - آزمایشگاه سیالات پیچیده

سانتروفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: Eppen drof کشور آلمان - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سانتروفیوژ یونیورسال با سرعت بالا - کارخانه سازنده: پل ایده آل تجهیز کشور ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

سانتروفیوژ یونیورسال با سرعت بالا - کارخانه سازنده: پل ایده آل تجهیز کشور ایران - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: JENUS کشور تایوان - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Centurion Scientific کشور انگلستان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Hettich کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: پل ایده آل تجهیز کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Hettich کشور آلمان - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: بنیامین طب کشور ایران - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

سانتریفیوژ centrifuge - کارخانه سازنده: - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

سانتریفیوژ دور بالا - کارخانه سازنده: froilabo کشور فرانسه - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

ست الکترو شیمی Trace Analyzer - کارخانه سازنده: Metrohm کشور سوئیس - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

ست الکتروشیمی - کارخانه سازنده: ivium کشور هلند - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

ست الکتروشیمی پتانسیواستات گالوانواستات - کارخانه سازنده: آروین دانش آرین کشور ایران - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

سرور محاسباتی - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی رحیمیان - آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

سروهیدرولیک خستگی - کارخانه سازنده: instron کشور آمریکا - مسئول: محمدباقری نظری - آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

سنجش گر دانه ای ( Analyzer (Grain measure) ) - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سنسور اختلاف فشار روزمونت - کارخانه سازنده: روزمنت آمریکا - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

سنگ شکن استوانه ای ( Roll Crusher ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سنگ شکن فکی (Jaw Crusher) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سنگ شکن فکی (Jaw Crusher) - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سنگ شکن مخروطی ( Cone Crusher ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سه محوری ( Triaxial ) - کارخانه سازنده: ELE کشور انگلستان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مکانیک خاک وکنترل مصالح

سیستم خلاء - اتمسفر خنثی - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

سیستم شستشوی مغزه، روش دین و استارك ( Soxhlet & Dean-Stark ) - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: محمد لطفی - آزمایشگاه سنگ و سیال

شبیه ساز نور خورشید - کارخانه سازنده: شریف سولار - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

شوف بالن تک خانه 1000 میلی (هیتر منتل) Heating mantles - کارخانه سازنده: راد طب نوین کشور ایران - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

شیکر - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

شیکر - کارخانه سازنده: پرزان پژوه کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

شیکر - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

شیکر ( Shaker ) - کارخانه سازنده: تکنو خاک کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

شیکر انکوباتور - کارخانه سازنده: Finetech کشوره کره - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

شیکر تر و خشک ( Wet and dry shaker ) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

طبقه بندی کننده مارپیچی ( Spiral Classifier ) - کارخانه سازنده: Minpro کشور کانادا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption - کارخانه سازنده: GBC کشور استرالیا - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی Electrochemical impedance spectroscopy - کارخانه سازنده: Biologic کشور فرانسه - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ا ی NMR - کارخانه سازنده: Bruker کشور آلمان - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی NMR

طیف سنجی مادون قرمز IR - کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی IR

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فریه FT-IR - کارخانه سازنده: Rayleigh کشور چین - مسئول: مهدی میرزایی - آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

طیف سنجی میکرو رامان (Micro Raman) - کارخانه سازنده: Avantes - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

طیف‌سنج پراش پرتو ایکس XRD - کارخانه سازنده: Unisantis XMD300 - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

طیف‌سنج جذب اتمی - کارخانه سازنده: Thermo elemental - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

طیف‌سنج فلورسانس پرتو ایکس XRF - کارخانه سازنده: Shimatso XRF1800 - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

طیف‌سنج نوری (Spectrophotometer) - کارخانه سازنده: Hack کشور آمریکا - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

عصاره گیر خاک - کارخانه سازنده: شرکت اروم تجهیز گستر کشور ایران - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

فریزر -80 - کارخانه سازنده: Haier کشور آلمان - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

فشار سنج ویکا - کارخانه سازنده: ٌWIKA - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

فلوتاسیون ستونی ( Column flotation ) - کارخانه سازنده: Minpro کشور کانادا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

فلوتاسیون مکانیکی ( Mechanical flotation Machine ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

فلوم آموزشی تحقیقاتی (Research & Flume Educational) - کارخانه سازنده: آذر آشنا آب تبريز ساخت کشور ایران - مسئول: محمد علی مزینانیان - آزمایشگاه هیدرولیک ومکانیک سیالات

فیلتر پرس - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

قالب گیری PDMS از روی SU8 و باندینگ - کارخانه سازنده: سامانه تجهیز دانش - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

كوره الكتریكی - کارخانه سازنده: Finetech کشوره کره - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

کامپیوتر پرسرعت - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر پوریا اکبرزاده - آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی

کجلدال - کارخانه سازنده: Gerhardt کشور آلمان - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

کروماتوگرافی گازی - کارخانه سازنده: َAgilent - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

کروماتوگرافی گازی- Gas Chromatogeraphy - کارخانه سازنده: طیف گستر کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC - کارخانه سازنده: Agilent کشور امریکا - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

کلدال - کجلدال - کارخانه سازنده: BakhshiLab کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

کلنی شمار ( Colony counter ) - کارخانه سازنده: مبین طب کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

کوره تیوپی 1800 درجه - کارخانه سازنده: Carbolite - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره الکتریکی - کارخانه سازنده: SHIMIFANN کشور ایران - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

کوره الکتریکی - کارخانه سازنده: Amalgam کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

کوره الکتریکی - کارخانه سازنده: ایران خودساز کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

کوره الکتریکی افقی - کارخانه سازنده: آذر کوره کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

کوره الکتریکی باکس - کارخانه سازنده: Raypa کشور اسپانیا - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

کوره باکس 1500 درجه - کارخانه سازنده: آذرکوره - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره باکسی دمای بالا - کارخانه سازنده: آذرکوره کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

کوره تیوپی 1500 درجه - کارخانه سازنده: آذرکوره - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره تیوپی تحت خلاء 1250 درجه - کارخانه سازنده: یاران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره دمای بالا با اتمسفر محافظ - کارخانه سازنده: آذرکوره کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

کوره عملیات حرارتی - کارخانه سازنده: آذرکوره کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

کوره ی باکس 1200 درجه - کارخانه سازنده: آترا کشور ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

گاز آنالایزر - کارخانه سازنده: Cortex کشور آلمان - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

گلاوباکس - کارخانه سازنده: شرکت ویرا تجارت بکر کشور ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

گلاوباکس - کارخانه سازنده: شرکت ویرا تجارت بکر کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

لامپ تخلیه ی الکتریکی(Glow discharge) - کارخانه سازنده: - مسئول: علی سعیدی - آزمایشگاه پلاسما

مجموعه آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

مجموعه آزمایشگاه فیزیک پایه 2 - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

مجموعه تست فشار قوی تا ولتاژ 200 کیلو ولت و تست تخلیه جزئی - کارخانه سازنده: ساخت کشور ایران - مسئول: محمد ایرجی - آزمایشگاه عایق ها و فشارقوی

مغناطیس سنج نمونه مرتعش(VSM) - کارخانه سازنده: weistron - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

مغناطیس کننده حلال ها solvent magnetizing apparatus - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

منبع تغذیه الکتریکی - کارخانه سازنده: GwINSTEK کشور تایوان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مولتی متر (pH، هدایت سنج ) pH – EC meter - کارخانه سازنده: Lutron کشور تایوان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مولد نانو حباب (MNB- Generator) - کارخانه سازنده: نوفناوران میناب توس کشور ایران - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

میانبارهای سیال fluid inclusions - کارخانه سازنده: Linkam کشور انگلستان - مسئول: فردین موسیوند - آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال

میز لرزان ( Shaking Table ) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

میزان اکسیژن خواهی زیستی (BOD meter) - کارخانه سازنده: WTW-InoLab کشور آلمان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

میکروسختی سنج Vickers - کارخانه سازنده: Bareiss کشور آلمان - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

میکروسکوپ - کارخانه سازنده: - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

میکروسکوپ تونل زنی روبشی STM - کارخانه سازنده: شرکت نانو سیستم پارس - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

میکروسکوپ نوری (Microscope) - کارخانه سازنده: Micros کشور اتریش - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM - کارخانه سازنده: شرکت آرا پژوهش - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

میکروکاتر - کارخانه سازنده: صنعت سرام کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

میکرولیتوگرافی برای ساخت کیت میکروفلودیک قالب SU8 - کارخانه سازنده: سامانه تجهیز دانش - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

مینی سانتروفیوژ - کارخانه سازنده: Sigma کشور آلمان - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

نانودراپ Nano Drop - کارخانه سازنده: Implen - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

نیروسنج Dynamometer - کارخانه سازنده: SEAHAN کشور سوئد - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

هات پلیت با همزن مغناطیسی ( Hot Plate ) - کارخانه سازنده: پل ایده آل پارس کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

هات پلیت با همزن مغناطیسی دیجیتال - کارخانه سازنده: Misung Scientific Co کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

هات‌پلیت ( Hot Plate ) - کارخانه سازنده: DragonLab کشور آلمان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هدایت سنج conductivity meter - کارخانه سازنده: JENWAY کشور انگلستان - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

هدایت سنج الکتریکی ( EC meter ) - کارخانه سازنده: WTW-InoLab کشور آلمان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هدایت سنج الکتریکی آب EC Meter - کارخانه سازنده: Hana کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

هضم کننده - کارخانه سازنده: BakhshiLab کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هک - HACH - کارخانه سازنده: HACH کشور آلمان - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

همزن ( Shaker ) - کارخانه سازنده: DragonLab کشور چین - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

همزن (Shaker) - کارخانه سازنده: DRAGON LAB کشور تایوان - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

همزن اولتراسونیک (پروب مافوق صوت) - کارخانه سازنده: Baco کشور چین - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

همزن پایه دار دور متغیر - کارخانه سازنده: IKA کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

همزن پایه دار دور متغیر - کارخانه سازنده: پارس آزما کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

همزن مافوق صوت ( Ultrasonic Cleaner ) - کارخانه سازنده: CREST کشور کره - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هموژنایزر آلتراسونیک - کارخانه سازنده: ًQSONICA700 - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

هموژنایزر اولتراسونیک ultrasonic-homogenizers - کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت کشور ایران - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

هموژنایزر اولتراسونیک ultrasonic-homogenizers - کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت کشور ایران - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

هموژنایزر اولتراسونیک(Ultrasonic) - کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

هموژنایزر و تولیدکننده امولسیون با استفاده از تکنولوژی نانو کاویتاسیون - کارخانه سازنده: PNF Co. - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هود میکروبی - کارخانه سازنده: - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هیتراستیرر magnetic heater stirrer - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

هیتراستیرر magnetic heater stirrer - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

هیتراستیرر magnetic heater stirrer - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

هیدروسیکلون ( Hydrocyclone ) - کارخانه سازنده: Minpro کشور کانادا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

واکنش انتخابی 8 Direction Test - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

ویسکومتر دیجیتال LV-DVE - کارخانه سازنده: Brookfield کشور امریکا - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

یخ ساز - کارخانه سازنده: Fiocchetti کشور ایتالیا - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

یخچال - کارخانه سازنده: Jal Tajhiz کشور ایران - مسئول: بهناز دهرآزما - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

یخچال فریزر آزمایشگاهی 80- - کارخانه سازنده: BINDER کشور آلمان - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

یون سنج (Ionmeter) - کارخانه سازنده: Smartchwm-Lab (TPS) کشور استرالیا - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

یونیورسال ( Universal Testing Machine ) - کارخانه سازنده: ToniTechaik کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مکانیک خاک وکنترل مصالح

BOD meter - کارخانه سازنده: WTW-InoLab کشور آلمان - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

EC Meter - کارخانه سازنده: JENWAY کشور انگلستان - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

Flame Photometer - کارخانه سازنده: Nanolytik کشور آلمان - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

Force Plate - کارخانه سازنده: - مسئول: عادل دنیایی - آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

Gel doc - کارخانه سازنده: Serialn کشور فرانسه - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

Network Analyzer - کارخانه سازنده: HP کشور امریکا - مسئول: جواد قالیبافان - آزمایشگاه آنتن و ماکروویو

Network Analyzer Field Fox - کارخانه سازنده: Keysight کشور مالزی - مسئول: جواد قالیبافان - آزمایشگاه آنتن و ماکروویو

PECVD - کارخانه سازنده: - مسئول: علی سعیدی - آزمایشگاه پلاسما

pH – EC meter - کارخانه سازنده: Lutron کشور تایوان - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

pH متر - کارخانه سازنده: JENWAY کشور انگلستان - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

pH متر - کارخانه سازنده: AZ کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

pH متر - کارخانه سازنده: Metrohm کشور سوئیس - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

pH متر - کارخانه سازنده: Metrohm کشور سوئیس - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

PH متر - کارخانه سازنده: Jenway کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

PH متر - کارخانه سازنده: AZ کشور تایوان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

PH متر - کارخانه سازنده: شرق آزما کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

PH متر - کارخانه سازنده: Metrohm کشور سوئیس - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

PH متر - کارخانه سازنده: Lutron کشور تایوان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

phمتر - کارخانه سازنده: Metrohm - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

polarimetre - کارخانه سازنده: Erma کشور ژاپن - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

PT Scan - کارخانه سازنده: - مسئول: عادل دنیایی - آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

Real Time PCR - کارخانه سازنده: Applied Biosystems کشور سنگاپور - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

Signal Generator - کارخانه سازنده: Gratten کشور چین - مسئول: جواد قالیبافان - آزمایشگاه آنتن و ماکروویو

Spectrum Analyzer - کارخانه سازنده: GwINSTEK کشور تایوان - مسئول: جواد قالیبافان - آزمایشگاه آنتن و ماکروویو

testtool - کارخانه سازنده: - مسئول: مسئول دستگاه جدید - آزمایشگاه پند

vascular screening device (تشخیص سختی شریانی) - کارخانه سازنده: FUKUDA DENSHI کشور ژاپن - مسئول: معصومه قربانی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی