بد پروفایلر (Bed Profiler)

بد پروفایلر (Bed Profiler)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه هیدرولیک ومکانیک سیالات

مدیر آزمایشگاه: دکتر احمد احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت کشور ایران
نام مسئول: محمد علی مزینانیان
شماره(های) تماس: 32339204-9 - داخلی 2224
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

توانمندی های دستگاه :

اندازه گیری وضعیت بستر رودخانه ها ،كانالها و آبراه ها و ترسیم پروفایل كف(بستر) و جداره ها برای محاسبات مربوط به دبی جریان و نحوه مطالعات هیدرولیكی  و هیدرولوژی بسیار مهم می باشد. كه در این راستا این دستگاه می تواند در نمونه های كوچك و مدل شده موثر واقع گردد.

شرح عملکرد 

دستگاه  با ارسال موج لیزر به كف بستر (مدل شده) و نهایتا با اندازه گیری زمان موج ارسالی می تواند فاصله را اندازه گیری كرده ، با داشتن مختصات نقاط پروفایل مربوطه را رسم كند.

موارد کاربرد در صنعت

-آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی.

-انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه و صنعت.

-کنترل و بررسی وضعیت انتقال رسوب در بستر مدل فیزیكی رودخانه ها

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس