دستگاه اعمال بار نقطه‌ای

دستگاه اعمال بار نقطه‌ای

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: کشور ایتالیا
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

مشخصات:

 ساخت شرکت Controls ایتالیا

حداکثر نیروی وارده توسط دستگاه 55 کیلونیوتن است که توسط فك‌های مخروطی با سطح نوك كروی اعمال می شود. این وسیله برای مطالعات اولیه و صحرایی مفید است.

شرح عملکرد

در این آزمایش نمونه سنگ توسط اعمال بار نقطه‌ای توسط فك‌های مخروطی با سطح نوك كروی شكسته می‌شود. و مقاومت بار نقطه‌ای سنگ‌ها تعیین می‌شود.

موارد کاربرد در صنعت

با استفاده از اندیس بار نقطه‌ای می‌توان اولاً سنگ‌های مورد مطالعه را طبقه بندی نمود ثانیاً مقاومت فشاری تك محوری سنگ را با دقت قابل قبولی تخمین زد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس