دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی

دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: کشور انگلستان
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

مشخصات:

ساخت شرکت ELE انگلستان

دستگاه دارای جک‌های اعمال بار  ENERPAC آمریکا با قابلیت اعمال بار تا 55 کیلونیوتن می‌باشد.

شرح عملکرد

نمونه قالب‌گیری شده درون دستگاه قرار می‌گیرد و در حالی كه تحت اثر نیروی قائم قرار دارد، توسط نیروی افقی تحت برش قرار می‌گیرد. در این آزمایش نیروی قائم و برش و جابجایی برش اندازه‌گیری می‌شود.

موارد کاربرد در صنعت

به كمك ا