طبقه بندی کننده مارپیچی ( Spiral Classifier )

طبقه بندی کننده مارپیچی ( Spiral Classifier )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد کارآموزیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Minpro کشور کانادا
نام مسئول: محمد جعفری
شماره(های) تماس: 02332392204 داخلی 2209
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

ارائه خدمات: طبقه بندی ابعادی مواد

شرح خدمت:

کلاسیفایرمارپیچبرایعملیاتپیوستهطبقه‌بندی‏،نرمه‌گیری،ویاآبگیریازکانی‌هاوموادصنعتیطراحیشدهاست. کلمجموعهروییکپایهفولادیباشیب29سانتیمتربهازاییکمترنصبشدهاست. مارپیچکلاسیفایربهصورتبخش‌بندیشدهازفولادساختهشدهوتوسطبازوهایآهنیرویمحورنگه‌ داشتهمی‌شود.محورمارپیچنیزروییاتاقان‌هایانتهایینصبشدهاست. عملیاتصنعتیطبقه‌بندیبادقتزیادبااینکلاسیفایرقابلشبیه‌سازیاست.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس