لیست آزمایشگاه‌ها بر اساس آزمایشگاه

آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332393304-5 داخلی 2604

آزمایشگاه آنتن و ماکروویو - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2211

آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332390904

آزمایشگاه بیوتکنولوژی - دانشکده مهندسی کشاورزی - شماره تماس: 02332544015

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شماره تماس: 02332395900

آزمایشگاه پردازش سیگنالهای الکتریکی - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300250

آزمایشگاه پلاسما - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332395270

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه - دانشکده مهندسی کشاورزی - شماره تماس: 02332544015

آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی IR - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی NMR - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی - دانشکده علوم زمین - شماره تماس: 023-32395509 داخلی 2280

آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی - دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک - شماره تماس: 023-32300258

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک و نویز ماشینهای الکتریکی - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 023-32300228

آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300250

آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال - دانشکده علوم زمین - شماره تماس: 02332346007

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 32392204-023- داخلی 2749

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2696

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2696

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی - دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک - شماره تماس: 02332300258

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332395270

آزمایشگاه تخصصی انرژی - دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک - شماره تماس: 023-32300274

آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی - دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک - شماره تماس: 02332300258

آزمایشگاه سنگ و سیال - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: داخلی 2213

آزمایشگاه سیالات پیچیده - دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک - شماره تماس: 02332300240 داخلی 3356

آزمایشگاه عایق ها و فشارقوی - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 32394502 داخلی 2712

آزمایشگاه عایق و فشارقوی - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300250

آزمایشگاه عملیات حرارتی - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2617

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شماره تماس: 023-32395509 داخلی 2392

آزمایشگاه مکانیک خاک وکنترل مصالح - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 02332300259

آزمایشگاه مکانیک سنگ - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: 32392205- 023 داخلی 2205

آزمایشگاه مهندسی محیط زیست - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 02332300259 داخلی 3295

آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: --

آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی) - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: 9-32392204-023 داخلی 2209

آزمایشگاه هیدرولیک ومکانیک سیالات - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 32339204-9 - داخلی 2224

آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: 023-32395509 داخلی 2206

آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی) - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2576

مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332395270