ستاپ تست مقاومت تماسی با دستگاه میکرواهم متر و ستاپ

ستاپ تست مقاومت تماسی با دستگاه میکرواهم متر و ستاپ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

مدیر آزمایشگاه: دکتر رضا طاهریان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت تایوان
نام مسئول: رضا طاهریان
شماره(های) تماس: داخلی 3484
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
ستاپ تست مقاومت تماسی با دستگاه میکرواهم متر و ستاپ
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس