اندازه گیری هدایت حرارتی جامدات

اندازه گیری هدایت حرارتی جامدات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مصطفی کاهانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: پژواک پژوه صنعت
نام مسئول: مصطفی کاهانی
شماره(های) تماس: داخلی 3470
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس