میانبارهای سیال fluid inclusions

میانبارهای سیال fluid inclusions

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال

مدیر آزمایشگاه: دکتر فردین موسیوند

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Linkam کشور انگلستان
نام مسئول: فردین موسیوند
شماره(های) تماس: 02332396007
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
میانبارهای سیال fluid inclusions
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس