میکرولیتوگرافی برای ساخت کیت میکروفلودیک قالب SU8

میکرولیتوگرافی برای ساخت کیت میکروفلودیک قالب SU8

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن نظری، دانشیار دانشگاه شاهرود

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: سامانه تجهیز دانش
نام مسئول: مسئول دستگاه
شماره(های) تماس: 02332300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
هزینه خدمات برای هر عملیات لیتوگرافی 3000000 ریال برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود و 3400000 ریال برای دانشجویان سایر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس