میگر

میگر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشینهای کنترل عددی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید هادی قادری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر سید هادی قادری
شماره(های) تماس: 02332300240 داخلی 2265
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس