دستگاه تست کشش در مقیاس کوچک-مقاومت مصالح

دستگاه تست کشش در مقیاس کوچک-مقاومت مصالح

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

مدیر آزمایشگاه: دکتر جلیل شفائی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300242 داخلی 3501
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه تست کشش در مقیاس کوچک برای ثبت منحنی های تنش کرنش نمونه های فایبر
آزمایشگاه مقاومت مصالح
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس