اسپکتروفلوریمتر

اسپکتروفلوریمتر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

مدیر آزمایشگاه: دکتر قدمعلی باقریان

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شیمادزو
نام مسئول: امین یزدانی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازگیری نمونههای جامد و مایع
تعرفه خدمات
  • طیف نومنه های جامد بدون هزینه آماده سازی - 495000 ریال
  • طیف نومنه های مایع بدون هزینه آماده سازی - 330000 ریال
  • آماده سازی - 550000 ریال
  • تعرفه ویژه شرکت نانو تحلیل نمونه جامد - 445000 ریال
  • تعرفه ویژه شرکت نانو تحلیل نمونه مایع - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس