دستگاه اسپکتروفتومتر پلاسما

دستگاه اسپکتروفتومتر پلاسما

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه پلاسما

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی مومنی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Avantes
نام مسئول: صادق سلطانی
شماره(های) تماس: 02332395270
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

دستگاه اسپکتروفتومتر دانشگاه شاهرود  مدل AvaSpec-ULS3648 RS می باشد. این دستگاه قابلیت جایگزینی slit های متفاوت دارد. این اسپکتروفتومتر در ناحیه UV/VIS با محدوده طول موجی nm200-850 کار می کند. این دستگاه برای پلاسما اسپکتروسکوپی در محدوده مذکور از کمپانی هلندی Avantes پیشنهاد شده است. با توجه به آن که این دستگاه دارای پنج slit متفاوت است و در حال حاضر slit=10 میکرومتر روی سیستم می باشد. رزولوشن سیستم 0.3 nm است. نرم افزار  شدت سنجی( Irradiance measurement) علاوه بر نرم افزار Avasoft full روی این اسپکتروفتومتر  برای کاربرد شدت سنجی نصب می باشد.

با افزودن برخی المان های دیگر به این سیستم وابسته به نوع کاربرد می توان کاربردهایی همچون پیک های مربوط به جذب و عبور و فلویورسانی مواد را بدست آورد. برخی