اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis

اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

مدیر آزمایشگاه: دکتر قدمعلی باقریان

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: مستهلک
خدمات:
کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن
نام مسئول: امین یزدانی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis
تعرفه خدمات
  • تعیین مقدار ترکیبات - 412500 ریال
  • طیف هرنمونه محلول - 330000 ریال
  • آماده سازی - 550000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس