مرکز محاسبات سریع

مرکز محاسبات سریع

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر مهدی گلی

مرکز محاسبات سریع
تجهیزات و خدمات