مرکز محاسبات سریع

مرکز محاسبات سریع

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر عماد محجوبی

در این مرکز 4 بسته محاسباتی مختلف در قالب 10 سیستم به متقاضیان ارائه می‌شود.
تجهیزات و خدمات