آزمایشگاه تحقیقاتی NMR

آزمایشگاه تحقیقاتی NMR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: ???

آزمایشگاه تحقیقاتی NMR
تجهیزات و خدمات