آزمایشگاه تحقیقاتی NMR

آزمایشگاه تحقیقاتی NMR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر کیوانلو

آزمایشگاه تحقیقاتی NMR
تجهیزات و خدمات