آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر مهدی میرزایی

آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR
تجهیزات و خدمات