آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR

آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر مهدی میرزایی

آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR
تجهیزات و خدمات