شرکت نانو تحلیل شاهوار

شرکت نانو تحلیل شاهوار

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

مسئول: نانو تحلیل

برای استفاده از خدمات این آزمایشگاه، نمونه های خود را به همراه برگه کسر از گرنت خدمات آزمایشگاهی به جناب آقای مهندس درخشان واقع در ساختمان آزمایشگاه مرکزی طبقه سوم اتاق 400 تحویل دهید.
وب سایت: www.nanotahlil.ir
تلفن: 09058395069
تجهیزات و خدمات