آزمایشگاه هیدرولیک و زهکشی

آزمایشگاه هیدرولیک و زهکشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

مسئول: دکتر سید حسین حسینی

هیدرولیک- نقشه برداری- زهکشی و آبهای زیرزمینی- هیدرولوژی

تجهیزات و خدمات