آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: دکتر مهدی بانژاد - دکتر مجتبی شیوایی

آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت
تجهیزات و خدمات