آزمایشگاه تحقیقاتی IR

آزمایشگاه تحقیقاتی IR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر باخرد

آزمایشگاه تحقیقاتی IR
تجهیزات و خدمات