آزمایشگاه پلاسما

آزمایشگاه پلاسما

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر مهدی مومنی

پلاسما
تجهیزات و خدمات