آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر محمد باخرد

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک