آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد

آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر مجید محمدی

آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد
تجهیزات و خدمات