آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

مسئول: دکتر رحیم باقری

آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی
تجهیزات و خدمات