آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

مسئول: دکتر سید رضا قوامی ریابی

آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود با توجه به نیاز دانشگاهیان و صنعت و معدن دارای خدمات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی مختلف می باشد. این آزمایشگاه با کادری مجرب و در فضایی به مساحت 200 متر مربع در سالن کارگاه های پردیس مرکزی دانشگاه قرار دارد.

این آزمایشگاه شامل  دستگاههای  XRF,XRD ، پرس نمونه و جذب اتمی  بوده و بهمراه آنالیز شمیایی و کانی شناسی، میزان مواد فرار کل (LOI) را نیز اندازه گیری می نماید.

تجهیزات و خدمات