آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی

آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

مسئول: دکتر سید رضا قوامی ریابی

آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود با توجه به نیاز دانشگاهیان و صنعت و معدن دارای خدمات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی مختلف می باشد. این آزمایشگاه با کادری مجرب و در فضایی به مساحت 200 متر مربع در سالن کارگاه های پردیس مرکزی دانشگاه قرار دارد.

این آزمایشگاه شامل سه قسمت XRF,XRD و جذب اتمی میباشد.