آزمایشگاه گیاه پزشکی

آزمایشگاه گیاه پزشکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

مسئول: خانم دکتر مریم عجم حسنی

آزمایشگاه گیاهپزشکی
تجهیزات و خدمات