آزمایشگاه آنتن و ماکروویو

آزمایشگاه آنتن و ماکروویو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: دکتر جواد قالیبافان

آزمایشگاه آنتن و ماکروویو
تجهیزات و خدمات