آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: آرش یزدانی

عملیات حرارتی
تجهیزات و خدمات