آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر محمد جعفر مولایی

عملیات حرارتی