آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر محسن نظری، دانشیار دانشگاه شاهرود

آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی یکی از پیشرفته ترین مراکز تحقیقاتی برای مطالعات تجربی در مکانیک سیالات، انتقال حرارت و میکروسیالات در کشور است.

زمینه های تخصصی: انتقال حرارت، سیالات چند فازی، آشکارسازی در حوزه مکانیک سیالات و انتقال حرارت، میکروسیالات و نانوسیالات، احتراق

تجهیزات این آزمایشگاه که از پیشرفته ترین تجهیزات تحقیقاتی می باشند، به منظور فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های میکروفلودیک، انتقال حرارت و جرم، احتراق، جوشش و میعان، سیالات چند فازی و مواد متخلخل استفاده می شود.