آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مسئول: دکتر محسن نظری

آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی
تجهیزات و خدمات