آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر سید فضل الله ساغروانی

نانو سیالات در محیطهای متخلخل
تجهیزات و خدمات