آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی

آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: محمد مهدی شهیدی

اسپاترینگ و لیتوگرافی
داخلی 2608
تجهیزات و خدمات