آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر محمدباقر نظری

این آزمایشگاه با فضای 40 متر مربع شامل تجهیزات مربوط به تعیین خواص مکانیکی مواد ، از جمله یک دستگاه سروهیدرولیک INSTRON 8802 وجود دارد که به کمک آن می‌توان رفتار استاتیکی ، دینامیکی و خستگی مواد را به طور دقیق بررسی و اندازه گرفت از جمله آزمایشهایی که در این آزمایشگاه می توان انجام داد عبارت است از: آزمایش کشش ، فشار ، خمش ، پیچش ، ضربه و خستگی این آزمایشگاه برای دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا قابل استفاده می باشد.
تجهیزات و خدمات