آزمایشگاه سیالات پیچیده

آزمایشگاه سیالات پیچیده

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مسئول: دکتر محمد حسن کیهانی

آزمایشگاه سیالات پیچیده
تجهیزات و خدمات