آزمایشگاه سیالات پیچیده ( رئومتر )

آزمایشگاه سیالات پیچیده ( رئومتر )

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

مسئول: دکتر مجتبی قطعی

آزمایشگاه سیالات پیچیده
تجهیزات و خدمات