آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک و نویز ماشینهای الکتریکی

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک و نویز ماشینهای الکتریکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: دکتر احمد دارابی

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک و نویز ماشینهای الکتریکی
تجهیزات و خدمات