آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر قدمعلی باقریان

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو
تجهیزات و خدمات