آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات پیشرفته

آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات پیشرفته

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: دکتر ولی‌الله مشایخی

: این آزمایشگاه شامل شش عدد کامپیوتر محاسباتی با توان پردازشی بالا  می‌باشد.

تجهیزات و خدمات