آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد

آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر محسن کریمی

آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد
تجهیزات و خدمات