آزمایشگاه ریخته‌گری

آزمایشگاه ریخته‌گری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر رضا طاهریان

آزمایشگاه ریخته‌گری
تجهیزات و خدمات