آزمایشگاه سنگ و سیال

آزمایشگاه سنگ و سیال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

مسئول: دکتر سجاد نگهبان

آزمایشگاه سنگ و سیال
تجهیزات و خدمات