آزمایشگاه ماشینهای کنترل عددی

آزمایشگاه ماشینهای کنترل عددی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر سید هادی قادری

زمینه های تخصصی: ساخت و تولید، ماشینکاری، شکل‌دهی تدریجی

تجهیزات و خدمات