آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسئول: دکتر فاطمه خدایی

فیزیولوژی ورزشی
تجهیزات و خدمات