آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر محسن کرامتی

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک زیر نظر دکتر محسن کرامتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود بوده و شامل تجهیزات پیشرفته استاتیکی و دینامیکی و مدلسازی فیزیکی خاص بوده که علاوه بر انجام تحقیقات پژوهشی ژئوتکنیکی داخلی و بین المللی به انجام خدمات مشاوره در پروژه های صنعتی و ملی می پردازد.