آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی

آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر مصطفی کاهانی

آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی
تجهیزات و خدمات