آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسئول: دکتر فاطمه خدایی

بیومکانیک ورزشی
تجهیزات و خدمات