آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسئول: دکتر عادل دنیاییی

بیومکانیک ورزشی