آزمایشگاه تخصصی انرژی

آزمایشگاه تخصصی انرژی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر محمد ضامن

آزمایشگاه تخصصی انرژی
ارایه خدمات ممیزی و مدیریت انرژی در داخل و خارج دانشگاه

· پژوهش، آموزش و ارایه خدمات تخصصی انرژی خورشیدی و دریافت تاییدیه از موسسه استاندارد

· اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در صنعت و ساختمان

· پژوهش، آموزش و ارایه خدمات در زمینه انواع دیگر انرژی های تجدیدپذیر