آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: علی عسکری

آزمایشگاه نانوفیزیک در طبقه اول ساختمان آزمایشگاه مرکزی اتاق 204 واقع است.
تجهیزات و خدمات