آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: علی عسکری

آزمایشگاه نانوفیزیک در طبقه اول ساختمان آزمایشگاه مرکزی اتاق 204 واقع است.
تجهیزات و خدمات