آزمایشگاه نانوفیزیک

آزمایشگاه نانوفیزیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر محمدباقر رحمانی

آزمایشگاه نانوفیزیک
تجهیزات و خدمات