آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر محمدباقر رحمانی

آزمایشگاه نانوفیزیک
تجهیزات و خدمات