آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: علی عسکری

آزمایشگاه نانوفیزیک
تجهیزات و خدمات