آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: علی عسگری

آزمایشگاه نانوفیزیک
تجهیزات و خدمات