کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی

کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

مسئول: دکتر مهدی رضایی

کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی
تجهیزات و خدمات