کارگاه جوشکاری و ورقکاری

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: مهندس محمدحسین احسان پور

کارگاه جوشکاری و ورقکاری
تجهیزات و خدمات